İlmin yayılmasında alimlerimizin yazdığı kıymetli eserlerin yeri büyüktür. Tarihten beri binlerce talebe, ulemamızın yazdığı bu kıymetli eserleri takip ederek ilim geleneğini sürdüregelmişlerdir.

Nureddin Yıldız hocamızın nezaretinde, alimlerimizin bu kıymetli eserlerini okuyarak ilim geleneğinin bereketinden istifade etmeye çalışıyoruz.

Hocamızın nezaretinde vakfımızdaki genç ilim kadrolarının gerçekleştirdikleri derslerde Fıkıh, Tefsir ve Hadis kitaplarına yoğunlaşılıp şevk ve iştahla asırlar önce yaşamış alimlerimizin taptaze mirasları tahlil edilip öğrenilmeye çalışılıyor.

Lubâb fî Şerhi’l-Kitab her sabah ve akşam satır satır itina ile okunup Hanefi Fıkhına dair meseleler tahlil ediliyor. Oldukça tafsilatlı konulardan bahsedilen derslerimizde icab ederse farklı kaynaklara da başvuruluyor.

Son dönem müfessirlerinden bilhassa fıkıh kimliğiyle meşhur Abdurrahman ibni Nasır es-Sa’dî’nin Teysîru’l Kerimi’r-Rahman fî Tefsîri Kelâmi’l-Mennân isimli dev eseri de Fatiha Suresinden itibaren okunmaya başlandı.

Muhaddis Salih Ahmet eş-Şamî’nin akâid etrafında derlediği hadislerden oluşan el-Vecîz isimli kitabı da hiçbir bölümü geride bırakılmadan okunuyor.

Hadis ve Kuran iklimini vakfımıza taşıdığımız bu tafsilatlı derslerin yanı sıra vakfımızda göz nuru et-Tarîkatu’l- Muhammediyye ve’s-Sîretü’l- Ahmediyye dersleri de devam ettiriliyor.

Bu derslerin yanında Nureddin hocamızın, asrımızda müminin hayata dair olaylara bütüncül olarak yaklaşmasını sağlayan “Dünya Nasıl Dönüyor?” dersleri de kayda alınıp sosyaldoku.tv web adresinden yayınlanıyor.

Hocamızın “Hadislerle Dirişiliş”, “Hayat Rehberi” ve “Bu Ümmetin Asiyeleri” dersleri de yine kayda alınarak sosyaldoku.tv adresinden yayınlanıyor.