Fıkıh Okumaları

Nureddin YILDIZ Hocamız’ın özel yetiştirdiği bayan öğrencilerine yaptığı fıkıh derslerinin ses kayıtlarından oluşmaktadır. İki yüz elli saatten oluşan okumalar, bölümler hâlinde yayınlanacaktır. İlk bölüm olan TAHARET bölümü yayına hazırlanmaktadır. Fıkhın bütün meselelerinin pratikte kullanılabilecek konularını ihtiva eden dersler, Hocamız’ın özel kütüphanesinde kaydedilmiştir.

Okumalarda şu hususlar dikkat çekmektedir:

1- Hocamız, Hanefi fıkhını esas almaktadır.

2- Sıradan Müslüman’ın anlayabileceği düzeyde ve günlük konular ele alınmaktadır.

3- İhtilaflı meselelere girilmemekte, bilhassa çözümü mümkün olmayan meseleler gündeme alınmamaktadır.

4- Yer yer, diğer mezheplerin içtihatlarına işaret edilmekte ve fıkhın çaresiz bırakmama ilkesinin nerelerde nasıl uygulanacağına işaret edilmektedir.

5- Okumaların dinleyicileri, Hocamız’ın özel yetiştirmek için seçtiği bayan talebelerinden oluştuğu için bayanların ilgi alanındaki konulara, aile içi meselelere daha geniş yer verilmiştir.

6- Hanefi mezhebinin temel eserleri yanında muasır ilmi çalışmalar da Hocamız’ın kaynakları arasında yer almıştır. Temel eserlerin taranmasından sonra okumaların bütününde üç yüzden fazla fıkıh üzerine yapılmış ilmi çalışma da taranarak okumalarda ortaya konmuştur.

7- Okumaların yayını bittikten sonra, Hocamız’a www.fetvameclisi.com üzerinden sorulan binlerce fıkıh meselesine verdiği cevaplar kendi ağzından ikinci bölüm olarak yayınlanacak ve okumaya pratiklik kazandıracaktır.

Allah Teâlâ’dan tevfikini dileriz.